() Daihatsu Terrios Kid - Daihatsu
OIL() Daihatsu Terrios Kid

() Daihatsu Terrios Kid

( ) Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrioskid :

C (.)
1100
1100
1570
470
940
940
1250
1570
1250
1880
1880
6590
10980
1250
1100
310
1250

Daihatsu Terrioskid 41 .
.